DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO INTERWENTA KRYZYSOWEGO

I. Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na w/w stanowisku:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Ukończone studia wyższe na jednym z wymienionych kierunków: psychologia, socjologia, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, nauki o rodzinie lub innych pokrewnych kierunkach związanych z pomaganiem i wsparciem społecznym lub ukończone studia podyplomowe w zakresie interwencji kryzysowej lub udokumentowane szkolenia z obszaru interwencji kryzysowej w wymiarze min. 120 godz.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań:

 1. Doświadczenie w pracy interwencyjnej, terapeutycznej, korekcyjnej i/lub w jednostce pomocy społecznej.
 2. Mile widziane szkolenia doskonalące z zakresu poradnictwa rodzinnego, pomocy psychologicznej, poradnictwa i doradztwa, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wsparcia dzieci i młodzieży, interwencji kryzysowej.
 3. Komunikatywność.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Odporność na stres.
 6. Odpowiedzialność i systematyczność.
 7. Prawo jazdy kat. B.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przyjmowanie osób zgłaszających się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
 2. Przeprowadzanie wstępnej diagnozy sytuacji kryzysowej klienta, ocena stanu czynnego kryzysu, ustalenie planu pomocy.
 3. Wsparcie członków rodzin, które doświadczają trudności i kryzysów.
 4. Doradztwo i poradnictwo w formie bezpośredniej i telefonicznej dla klientów Ośrodka w ramach interwencji kryzysowej.
 5. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, szkoleń, warsztatów oraz grup wsparcia, również poza siedzibą Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w instytucjach współpracujących z OIK lub zgłaszających potrzebę wsparcia ze strony OIK.
 6. Rzetelne prowadzenie dokumentacji występującej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
 7. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych oraz podejmowanie innych działań pre- interwencyjnych.
 8. Prowadzenie oddziaływań post-interwencyjnych względem osób korzystających z oferty.
 9. Organizowanie systemu wsparcia dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
 10. Nadzór w godzinach nocnych nad mieszkaniami hostelowymi OIK.
 11. Pełnienie dyżurów nocnych, wraz z odbieraniem rozmów telefonicznych w godz. od 20:00 do 08:00 dnia następnego.
 12. Świadczenie pomocy osobom korzystającym z całodobowego pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
 13. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi pracownikami Ośrodka.
 14. Współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych PCPR.
 15. Współpraca z Sądem, Policją, służbą zdrowia, strażami, ośrodkami pomocy społecznej i innym organizacjami pomocy społecznej, w ramach prowadzonej interwencji kryzysowej, wsparcia rodzin, działań pre- oraz post interwencyjnych.

IV. Warunki pracy i płacy:

 1. Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy;
 2. Praca zmianowa w systemie 12 godzinnym z dyżurami nocnymi i świątecznymi.
 3. Okres trwania umowy: umowa na czas określony z możliwością przedłużenia;
 4. Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce,
  ul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczka – pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko znajduje się na I piętrze budynku, który posiada windę;
 5. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
 6. Wynagrodzenie zasadnicze: wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021r. poz. 1960) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce;

V. Inne informacje:

Szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać w dni robocze pod nr tel. 795 535 746, w godzinach od 7:30 do 15:30.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. CV oraz list motywacyjny,
 2. kopia dyplomu ukończenia studiów,
 3. kopie certyfikatów lub zaświadczeń uzyskanych w ramach szkoleń z obszaru interwencji kryzysowej,
 4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne tj. podanie o pracę, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), oświadczenia powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Interwenta kryzysowego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.)”


Treść ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami do pobrania poniżej:

1.-Klauzula-informacyjnaPobierz

2.-Kwestionariusz-osobowy-UBIEGAJACEJ-SIEPobierz

3.-Zgoda-na-przetwarzanie-danych-i-wizerunkuPobierz

4.-OswiadczeniePobierz

5.-OswiadczeniePobierz

6.-Zgoda-na-przetwarzanie-danychPobierz