Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że w dniu 26 marca 2024 roku (wtorek) o godz. 15.45 rozpoczyna się realizacja

PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ.

Spotkania grupowe będą się odbywały w każdy wtorek w godz. 15.45-19.30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Niepołomska 26G. Program obejmuje 60 godzin spotkań grupowych.

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc domową:

 • Skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej,
 • Uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych po zakończonym programie psychoterapii uzależnień,
 • Zgłaszających się w wyniku innych okoliczności (kierowanych przez policję, terapeutów uzależnień, instytucje pomocy społecznej i inne, samodzielnie zgłaszających chęć uczestnictwa w programie).

Program korekcyjno- edukacyjnych ma na celu:

 • Zmianę przekonań odbiorców programu korekcyjno-edukacyjnego dotyczących stosowania przemocy domowej,
 • Powstrzymanie osoby stosującej przemoc domową przed dalszym stosowaniem przemocy,
 • Rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia, w tym bardziej efektywne radzenie sobie z emocjami, w tym złością lub poczuciem krzywdy w sytuacjach trudnych,
 • Zmniejszenie przez uczestników programu skali zachowań opartych na sile i przemocy,
 • Wzrost świadomości na temat zjawiska przemocy domowej i konsekwencji jej stosowania,
 • Poszerzenie katalogu zachowań osób stosujących przemoc domową o zachowania alternatywne do krzywdzących w celu budowania relacji interpersonalnych opartych na poszanowaniu domowników i postawie partnerskiej,
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez użycia przemocy domowej,
 • Uznanie przez osobę stosującą przemoc domową swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy,
 • Uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Informacji dodatkowych na temat programu udziela Jolanta Gondek
nr telefonu 12 288 02 20 wew. 106
pon-pt w godz. 7.30-15.30.
Udział w programie jest bezpłatny.