Na podstawie umowy nr WP-III.9421.23.22.2023 zawartej w dniu 21.09.2023r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem Wielickim, Powiat Wielicki otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 561 090,00 zł przeznaczone na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej, w związku z Porozumieniem Rządu RP z NSZZ Solidarność zawartym w …

Spotkanie podsumowująco-inicjujące „Przyszłość usług społecznych w Powiecie Wielickim” w dniu 15 września 2023, Hotel Novum w Niepołomicach -więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo tutaj:

https://www.interankiety.pl/f/NJ1G8G40

Spotkanie ma na celu podsumowanie działań prowadzonych w grancie „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce na zlecenie Ministerstwa Rodziny …

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza na wydarzenia związane z Forum Usług Społecznych w Powiecie Wielickim – inicjatywą publiczno-społeczną, mającą na celu integrację środowiska podmiotów publicznych i niepublicznych w celu rozwoju i wzmacniania zasobów do realizacji usług społecznych.

Do zaangażowania w działania Forum zapraszamy przedstawicieli wszystkich podmiotów publicznych, prywatnych i organizacje pozarządowe, a także …

Powiat Wielicki realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, który jest finansowany ze środków pochodzących Funduszu Solidarnościowego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza osoby, ubiegające się o przyznanie pomocy rodzinie w opiece nad osobą niepełnosprawną do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa”  edycja 2023.

Termin naboru osób do udziału w Programie rozpoczyna się …