Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka, dnia 17.12.2020r.

Znak sprawy: V-AS-ZP.271-12-20/ 2477 /2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczceul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczkatel. 12 288-02-20, 730 199 952e-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.plNIP: 683-17-84-220

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWYPRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w ramach …

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

PYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT ORAZ MODYFIKACJA ZAPROSZENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOO WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 €PROWADZONEGO NA PODSTAWIEWYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

w ramach realizacji projektu ”Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce” nr RPMP.09.02.02-12-0495/19 współfinansowanego przez Unię …