Czas pandemii w którym aktualnie się znajdujemy, ma niebagatelny wpływ na funkcjonowanie rodziny. Narastająca frustracja potrzeb związanych z funkcjonowaniem społecznym człowieka, a także izolacja od osób, które do tej pory były źródłem wsparcia emocjonalnego, sprzyja wzrostowi zachowań agresywnych.

Dziecko, będące zależne od swoich opiekunów, nie posiadające jeszcze wykształconych dojrzałych mechanizmów obronnych, szczególnie jest narażone na przemoc …

Niech ten szczególny czas będzie

czasem wyciszenia i wypoczynku

oraz prawdziwej radości.

Najserdeczniejsze życzenia

zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych

składa Dyrektor wraz z Pracownikami PCPR w Wieliczce.

W ten dzień policjanci zwiększają kontrole trzeźwości na drogach i prowadzone są działania zwiększające świadomość problemów alkoholowych. Może warto w tym dniu zastanowić się czemu sięgamy po alkohol w trudnych dla nas sytuacjach.

Po spożyciu alkoholu może się wydawać, że poprawia się nastrój a stres i lęki są mniej dokuczliwe. Jednak ta poprawa jest tylko krótkotrwała …

Do 31 marca 2021r. można składać wnioski o dofinansowanie z PFRON do kosztów nauki na poziomie wyższym na semestr letni 2020/2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przypomina o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest nauka w …

Wieliczka, dn. 18 marzec 2021 r.

IV-J.K.-ZP.271-6/20-o/2021

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku – zgodnie z pkt. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznegooraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

W związku z realizowanym przez Powiat Wielicki – Powiatowe Centrum …

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

17 marca 2021r. rozpoczynają się spotkania grupy wsparcia dla osób rozwodzących się. Jej celem jest wsparcie osób w przygotowaniu do rozwodu oraz mediacji, zaprezentowanie sytuacji dziecka w trakcie rozwodu jego rodziców oraz minimalizowanie potencjalnych skutków psychologicznych wynikających z rozwodu.

Osoby zainteresowane udziałem w grupie wsparcia zapraszamy do zapisu pod numerem telefonu 730 201 771.Spotkania odbywać się …

Wieliczka, dnia 18 marca 2021 roku

IV-JK-ZP.271-5/5-o/2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Zapytanie ofertowe NR 5/OIK/2021 na świadczenia usługi coachingu dla uczestników projektu „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce”  nr RPMP.09.02.02-12-0495/19.

Przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione. Wyłoniony Wykonawca OPTIMOTIV TOMASZ DROŻDŻ odstąpił od zawarcia umowy.

Pozostałe złożone oferty, przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SKAN PODPISANEGO DOKUMENTU DO POBRANIA TUTAJ!!!

który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze i interwencja kryzysowa – ZIT.

Nr umowy: RPMP.09.02.02-12-0495/19

Znak sprawy:- V-AS-ZP.271-12-20/ 2477 /2020 z dnia 17.12.2020r.- V-AS-ZP.271-16-20/ 2595/2020 z dnia 31.12.2020r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH …