31 marca 2021 r. godz. 11-13 zapraszamy na pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla specjalistów. Jej celem jest wzmacnianie kompetencji zawodowych oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osoby zainteresowane udziałem w grupie wsparcia zapraszamy do zapisu pod numerem telefonu 730 201 771; 122782000

Spotkania odbywać się będą za pośrednictwem aplikacji ZOOM …

Uprzejmie informujemy, iż najbliższe spotkania online w ramachGRUPY WSPARCIAodbędą się:

dla Rodzin Zastępczych Spokrewnionych i Niezawodowych12.04.2021r. w poniedziałek o godz.: 14:30-16:30.

dla Rodzin Zastępczych Zawodowych15.04.2021r. w czwartek o godz.: 9:00-11:00.

Osobą odpowiedzialną za organizację i do kontaktu jestPsycholog Działu ds. Pieczy Zastępczej – Piotr Curyło.

PCPR Wieliczka logo

Szanowni Państwo

Mając na względzie  przeciwdziałanie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2, w trosce o zdrowie  pracowników i obsługiwanych klientów wprowadza się  ograniczenie dostępu jednorazowej dużej liczby osób do pomieszczeń w siedzibie PCPR.

W związku z powyższym:

Wprowadza się ograniczenie wejścia do budynku przy ul. Niepołomskiej 26G.Obsługa bezpośrednia przez pracowników PCPR-u będzie możliwa  wyłącznie po wcześniejszej rejestracji  telefonicznej na …

PCPR Wieliczka logo

30 marca 2021 r. o godz. 17:00 zapraszamy na pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży w wieku 11- 15 lat doświadczających przemocy ze strony rówieśników. Jej celem jest rozwijanie kompetencji społecznych, poprawa funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz nauka radzenia sobie z krytyką i agresją w środowisku szkolnym oraz w sieci.

Rodziców i opiekunów dzieci …

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka, dnia 22 styczeń 2021 r.

 V-AS.ZP.271-4-20/2571 /2020  

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO POBRANIA TUTAJ!!!

                               

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka, dnia 17.12.2020r.

Znak sprawy: V-AS-ZP.271-12-20/ 2477 /2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczceul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczkatel. 12 288-02-20, 730 199 952e-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.plNIP: 683-17-84-220

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWYPRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w ramach …

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

PYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT ORAZ MODYFIKACJA ZAPROSZENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOO WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 €PROWADZONEGO NA PODSTAWIEWYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

w ramach realizacji projektu ”Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce” nr RPMP.09.02.02-12-0495/19 współfinansowanego przez Unię …