PCPR Wieliczka logo

30 marca 2021 r. o godz. 17:00 zapraszamy na pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży w wieku 11- 15 lat doświadczających przemocy ze strony rówieśników. Jej celem jest rozwijanie kompetencji społecznych, poprawa funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz nauka radzenia sobie z krytyką i agresją w środowisku szkolnym oraz w sieci.

Rodziców i opiekunów dzieci …

Wieliczka, dnia 23 lutego 2021 roku

IV-JK-ZP.271-5/5-o/2021       

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku na „Świadczenie usługi coachingu dla uczestników projektu „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce”

nr RPMP.09.02.02-12–0495/19”

data publikacji ogłoszenia: 12 luty 2021 roku

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA DO POBRANIA TUTAJ!!!

PCPR Wieliczka logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych, nad dziećmi pozbawionymi możliwości wychowywania się w rodzinach naturalnych.

Szukamy osób, które czują wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy, miłości i przynależności, a także są gotowe poświęcić dzieciom swój czas i serce.

Rodzicami zastępczymi mogą być wspólnie zamieszkali małżonkowie,a także osoba samotna. Rodzice zastępczy mogą być …

Wieliczka, 16.02.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.

W ramach programu Aktywny samorząd osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uzyskania prawa jazdy, zakupu niezbędnego oprzyrządowania lub dostosowania posiadanego samochodu do …

Uprzejmie informujemy, iż najbliższe spotkania online w ramach GRUPY WSPARCIA odbędą się:

dla Rodzin Zastępczych Spokrewnionych i Niezawodowych01.03.2021r. w poniedziałek o godz.: 14:30-16:30.

dla Rodzin Zastępczych Zawodowych04.03.2021r. w czwartek o godz.: 9:00-11:00.

Osobą odpowiedzialną za organizację i do kontaktu jest Psycholog Działu ds. Pieczy Zastępczej – Piotr Curyło.

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku – zgodnie z pkt. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DO POBRANIA TUTAJ!PLIKU TEKSTOWY DO EDYCJI KLIKNIJ …

Wieliczka, dnia 10 luty 2021r.

V-AS-NAB.1102-2-21/ 445 /2021                                 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Wieliczce32-020 Wieliczka ul. Niepołomska 26 G

OGŁASZA NABÓRna wolne stanowisko urzędnicze:KIEROWNIK DZIAŁU DO SPRAW ADMINISTRACYJNO KADROWYCH

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W PLIKU ZIP DO POBRANIA TUTAJ!