Dnia 06.07.2022r., w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, odbyło się spotkanie przedstawicieli Domów Pomocy Społecznej z pełnomocnikiem ds. DPS Wicestarostą Wielickim – Henrykiem Gaworem. Zadaniem powołanego przez Starostę Wielickiego – pełnomocnika ds. DPS będzie nadzór nad szczegółową kontrolą jakości świadczonych usług, ocena poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, a w razie konieczności opracowanie i wdrożenie niezbędnych …

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce w związku z wejściem w życie ustawyz dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw informuje, że od dnia 1 stycznia 2022 r. organem realizującym dodatek wychowawczy (tzw. 500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rodziny Zastępcze, w których dzieci zostały umieszczone …

dofinansowanie   60 741,00 zł

całkowita wartość   75 927,00 zł

Na podstawie umowy nr WP-III.9421.22.19.2021 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem Wielickim, Powiat Wielicki otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 60 741 zł. przeznaczone na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości …