PCPR Wieliczka logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ogłasza nabór na stanowisko Psychologa-interwenta kryzysowego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Wymagania formalne:

Obywatelstwo polskie.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarboweUkończone studia magisterskie na kierunku psychologia, pedagogika lub nauki o rodzinie.Staż pracy minimum 1 rok.

Wymagania dodatkowe

Doświadczenie w …