„Prowadzenie w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku Ponadgminnego Domu Pomocy Społecznej dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych.”

Starosta Wielicki ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego na lata 2023-2024 w dziedzinie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w …

Wieliczka, dnia 12 listopada 2021 roku

IV-OIK.JK-ZP.271-7/74-o/2021

Informacja o wynikach postępowania na „Dostawę i montaż wyposażenia „niebieskiego pokoju” w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wieliczce” data publikacji ogłoszenia:  18 październik 2021 roku

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18 października 2021 roku – w terminie składania ofert wpłynęły następujące  oferty:

Lp.Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcyAdresUwagi1.Best AudioGen. Lucjana …

Wieliczka, dnia 18.10.2021r.

IV-OIK.JK-ZP.271-7/74 -o/2021        

Zamawiający:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczceul. Niepołomska 26g, 32-020 Wieliczkae-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.plwww.pcpr-wieliczka.pl

ZAPROSZENIEDOSKŁADANIA OFERT(oznaczane dalej jako Zaproszenie)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOO WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 €PROWADZONEGO NA PODSTAWIEZARZĄDZENIADYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Dostawa i montaż wyposażenia „niebieskiego pokoju” w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wieliczce w ramach projektu RPMP.09.02.02-12-0495/19”

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA …

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Harmonogram realizacji przedmiotu umowy

na miesiąc wrzesień   2021 r.

     Harmonogram numer 1/02/2020 (numer części zamówienia, miesiąc i rok oraz numer kolejny harmonogramu)Imię i nazwisko trenera/asystenta zdrowienia: Anna Gasik Gawron asystent zdrowienia  Trener Magdalena Pikulska Data i godzina rozpoczęcie oraz zakończenia warsztatów  Miejsce realizacji (adres i nazwa placówki)  Grupa docelowa  Czas trwania warsztatu w godzinach zegarowych 02 wrzesień …