Wieliczka, dnia 23 lutego 2021 roku

IV-JK-ZP.271-5/5-o/2021       

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku na „Świadczenie usługi coachingu dla uczestników projektu „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce”

nr RPMP.09.02.02-12–0495/19”

data publikacji ogłoszenia: 12 luty 2021 roku

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA DO POBRANIA TUTAJ!!!

PCPR Wieliczka logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych, nad dziećmi pozbawionymi możliwości wychowywania się w rodzinach naturalnych.

Szukamy osób, które czują wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy, miłości i przynależności, a także są gotowe poświęcić dzieciom swój czas i serce.

Rodzicami zastępczymi mogą być wspólnie zamieszkali małżonkowie,a także osoba samotna. Rodzice zastępczy mogą być …

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka 22 styczeń 2021 r

V-AS.ZP.271-4-20/2571/2020

INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W

postępowaniu na

 USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę -projekt zintegrowany. Powiat Wielicki.

CAŁA TREŚĆ DO POBRANIA …

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka, 13 stycznia 2021 r

V-AS-ZP.271-16-20/126/2020

Wykonawcy biorący udziałw postępowaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – dla części I,II, III, IV

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w ramach Ośrodka Interwencji …

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka, dnia 31.12.2020r.

Znak sprawy:V-AFr.271-4-20/2571/2020    

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

ul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczkatel. 12 288-02-20, 730 199 952e-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.plNIP: 683-17-84-220

Adres do korespondencji:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczceul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka,e-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJW ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWAW ART. 138o USTAWYPRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZEDMIOT …

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka, dnia 31.12.2020r.

Znak sprawy:V-AFr.271-4-20/2571/2020 

                                                Do wszystkich zainteresowanych

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIAw ramach części I – III Zamówienia

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów   z różnymi grupami społecznymi na …