DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO INTERWENTA KRYZYSOWEGO

I. Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na w/w stanowisku:

Obywatelstwo polskie.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Nieposzlakowana opinia.

Ukończone studia wyższe na jednym z wymienionych kierunków: psychologia, socjologia, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, nauki o rodzinie lub innych pokrewnych kierunkach …

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Wieliczka, 20 marca 2023 r.

Znak postępowania: MM-ZP.271-3-23/55/2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczceul. Niepołomska 26/G, 32-020 WieliczkaNIP: 6831784220, REGON: 351 623150

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) …

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Informujemy o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przez mieszkańców powiatu wielickiego.

Kiedy?

W każdy poniedziałek

O której?

15.00 do 20.00.

Gdzie?

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce

Z jakimi sprawami mogę się pojawić?

Wszelkie działania są dostosowywane do spraw klienta.

Zapisy są prowadzone pod numerami telefonów: 730 201 771, 12 278 20 00.

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Wieliczka, 9 stycznia 2022 roku

ROZPOZNANIE RYNKU – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W CELUUSTALENIA WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu przepisów KC i podstawy do udzielenia zamówienia w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2022 poz. 1710 z późn. zm.)I …

Przemoc to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające ich na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Z powyższej definicji wynika, że przemoc …