W ten dzień policjanci zwiększają kontrole trzeźwości na drogach i prowadzone są działania zwiększające świadomość problemów alkoholowych. Może warto w tym dniu zastanowić się czemu sięgamy po alkohol w trudnych dla nas sytuacjach.

Po spożyciu alkoholu może się wydawać, że poprawia się nastrój a stres i lęki są mniej dokuczliwe. Jednak ta poprawa jest tylko krótkotrwała …

Wieliczka, dn. 18 marzec 2021 r.

IV-J.K.-ZP.271-6/20-o/2021

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku – zgodnie z pkt. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznegooraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

W związku z realizowanym przez Powiat Wielicki – Powiatowe Centrum …

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

17 marca 2021r. rozpoczynają się spotkania grupy wsparcia dla osób rozwodzących się. Jej celem jest wsparcie osób w przygotowaniu do rozwodu oraz mediacji, zaprezentowanie sytuacji dziecka w trakcie rozwodu jego rodziców oraz minimalizowanie potencjalnych skutków psychologicznych wynikających z rozwodu.

Osoby zainteresowane udziałem w grupie wsparcia zapraszamy do zapisu pod numerem telefonu 730 201 771.Spotkania odbywać się …

Wieliczka, dnia 18 marca 2021 roku

IV-JK-ZP.271-5/5-o/2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Zapytanie ofertowe NR 5/OIK/2021 na świadczenia usługi coachingu dla uczestników projektu „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce”  nr RPMP.09.02.02-12-0495/19.

Przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione. Wyłoniony Wykonawca OPTIMOTIV TOMASZ DROŻDŻ odstąpił od zawarcia umowy.

Pozostałe złożone oferty, przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SKAN PODPISANEGO DOKUMENTU DO POBRANIA TUTAJ!!!

który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze i interwencja kryzysowa – ZIT.

Nr umowy: RPMP.09.02.02-12-0495/19

Znak sprawy:- V-AS-ZP.271-12-20/ 2477 /2020 z dnia 17.12.2020r.- V-AS-ZP.271-16-20/ 2595/2020 z dnia 31.12.2020r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH …

31 marca 2021 r. godz. 11-13 zapraszamy na pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla specjalistów. Jej celem jest wzmacnianie kompetencji zawodowych oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osoby zainteresowane udziałem w grupie wsparcia zapraszamy do zapisu pod numerem telefonu 730 201 771; 122782000

Spotkania odbywać się będą za pośrednictwem aplikacji ZOOM …

PCPR Wieliczka logo

30 marca 2021 r. o godz. 17:00 zapraszamy na pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży w wieku 11- 15 lat doświadczających przemocy ze strony rówieśników. Jej celem jest rozwijanie kompetencji społecznych, poprawa funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz nauka radzenia sobie z krytyką i agresją w środowisku szkolnym oraz w sieci.

Rodziców i opiekunów dzieci …

PCPR Wieliczka logo

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza na spotkania psychoedukacyjne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, które odbędą się w dniach:

podstawy prawne: 18.12.2020 r. w godzinach 10:00-13:00

podstawy psychologiczne: 22.12.2020 r. w godzinach 10:00-13:00

Jednocześnie informujemy, że spotkania realizowane są w trybie on-line. W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o wcześniejszy …