PCPR Wieliczka logo

Znak Sprawy: III-MJ-ZP.271-1-22/454/22                                    

                                                                                                          Wieliczka, 25.03.2022r.

Zamawiający:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczceul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczkae-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.plwww.pcpr-wieliczka.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA …

Wieliczka, dn. 18 marzec 2021 r.

IV-J.K.-ZP.271-6/20-o/2021

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku – zgodnie z pkt. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznegooraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

W związku z realizowanym przez Powiat Wielicki – Powiatowe Centrum …

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku – zgodnie z pkt. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DO POBRANIA TUTAJ!PLIKU TEKSTOWY DO EDYCJI KLIKNIJ …

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Zwracamy się z prośba o przedstawienie w terminie do 22 lutego 2021 roku swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia.Kod CPV:32321200-1 – Urządzenia audiowizualne51314000-6 – Usługi instalowania urządzeń wideo

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA DO POBRANIA TUTAJ!

TREŚĆ W PLIKU DO EDYCJI POBIERZ TUTAJ!

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Znak sprawy: V-AS-ZP.271-9-20/ 2431 /2020

Zamawiający:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczceul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczkatel. 12 288 02 20, 730 199 952e mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.plwww.pcpr-wieliczka.plNIP: 683 17 84 220 , REGO N: 351 623 150

ZAPROSZENIEDOSKŁADANIA OFERT

(oznaczane dalej jako Zaproszenie)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOO WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 € PROWADZONEGO NA PODSTAWIEZARZĄDZENIA DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE …

Wieliczka 08.12.2020 r

V-AS-ZP.271-6-20/ 2317 /2020

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w zakresie części II Zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w zakresie części II Zamówienia na Dostawę sprzętu biurowego oraz komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzenie w Wieliczce.

CAŁA TREŚĆ PODPISANEGO OGŁOSZENIA DO POBRANIA TUTAJ!!!

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na Przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat Wielicki”, udzielił zamówienia w ramach części II oraz III Zamówienia w dniu 29.09.2020 r. Wykonawcy: FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INICJATYW SPOŁECZNYCH PROELIO, Szczygłów 47, 32-020 Wieliczka. Okres obowiązywania …

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na Przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat Wielicki”, udzielił zamówienia w ramach części I oraz IV Zamówienia w dniu 29.09.2020 r. Wykonawcy: Magdalena Pikulska Centrum Szkoleń i Rekrutacji, Ul. 3 Maja 10/1, 37-500 Jarosław. Okres …

Wieliczka 08.12.2020 r.

Znak sprawy: V-AS-ZP.271-8-20/   2428   /2020

Zamawiający:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczceul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczkatel. 12 288-02-20, 730 199 952e-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.plwww.pcpr-wieliczka.plNIP: 683-17-84-220, REGON: 351 623150

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT(oznaczane dalej jako Zaproszenie)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOO WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 € PROWADZONEGO NA PODSTAWIEZARZĄDZENIA DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE

NAZWA ZAMÓWIENIA:„Projekt, wykonanie tablic …

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka 25.11.2020 r.

Znak sprawy: V-AS-ZP.271-6-20/ 2317 /2020

ZAPROSZENIEDOSKŁADANIA OFERT(oznaczane dalej jako Zaproszenie)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOO WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 €PROWADZONEGO NA PODSTAWIEZARZĄDZENIADYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE

cała treść głoszenia kliknij tutaj!

załączniki kliknij tutaj!

PCPR Wieliczka logo

Projekt,  wykonanie i montaż pylonu oraz tablic informacyjnych zewnętrznych  przed wejściem głównym do budynku oraz projekt,  wykonanie i montaż oznakowania wewnątrz budynku Centrum Wsparcia Społecznego  w Wieliczce,  ul. Niepołomska 26c.

CAŁA TREŚĆ ZAPYTANIA TUTAJ !!!

PCPR Wieliczka logo

Zaproszenie do składania ofert (oznaczane dalej jako zaproszenie)w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 € Prowadzonego na podstawie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach europejskiego funduszu rozwoju regionalnego, europejskiego funduszu społecznego oraz funduszu spójności na lata 2014-2020

w ramach  realizacji projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat wielicki” …

PCPR Wieliczka logo

Zapytanie ofertowe: V- AS -ZP. 271-2-20/1432/2020na dostawę środków ochrony osobistej i płynu dezynfekcyjnego  na potrzeby Powiatu Wielickiego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z …

PCPR Wieliczka logo

Oszacowanie wartości zamówienia na usługę dostarczenia cateringu (zapewnienie serwisu kawowego w systemie ciągłym + przygotowanie i podawanie obiadu) dla uczestników projektu podczas spotkań (szkoleń/warsztatów) na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat Wielicki”

Oszacowanie wartości zamówienia

Cała treść do pobrania tutaj