W związku z potrzebą zorganizowania jednodniowego szkolenia dla dyrektorów i pracowników Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Wielickiego, przeprowadzonego przez prawnika posiadającego doświadczenie zawodowe w systemie pomocy społecznej umieszczamy w załączeniu zapytanie ofertowe na w/w usługę wraz z formularzem ofertowym.

znak sprawy: IW-ZP.271-1-24/I-441/2024

DO POBRANIA_Zapytanie ofertowe szkolenia z prawnikiemPobierz

zapytanie-ofertowe-inspektor-2024Pobierz całą treść wraz z załącznikami !!!

Wieliczka, 16.02.2024r.

Znak Sprawy: III-AW-ZP.271-1-24/236/24

„Pełnienie w roku 2024 funkcji inspektora nadzoru nad pracami w ramach likwidacji barier architektonicznych, dofinansowanymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rzecz osób niepełnosprawnych, zamieszkujących na terenie powiatu wielickiego oraz w ramach programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”.

                                                                                                          

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

ul …

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczceul. Niepołomska 26/G, 32-020 WieliczkaNIP: 6831784220, REGON: 351 623150

Wieliczka, 24 marca 2023 r.

Znak postępowania: MM-ZP.271-4-23/67/2023

Informacja z otwarcia ofertDotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego napodstawie art. 275 pkt 1) ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej …

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ul. Niepołomska 26/G, 32-020 WieliczkaNIP: 6831784220, REGON: 351 623150

MM.ZP.0710-6-23/79/23Wieliczka, 22 marca 2023 r.Znak postępowania: MM-ZP.271-3-23/55/2023

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze …

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Znak postępowania: MM-ZP.271-4-23/67/2023

Identyfikator postępowania w e-zamowienia ocds-148610-1fad9c3c-bf30-11ed-b311-9aae6ad31be8

Ogłoszenie i dokumenty postępowania do pobrania poniżej:

SWZ_uslugi-opiekuncze2023Pobierz

Zalacznik-nr-1-formularz-ofertyPobierz

Zalacznik-nr-2-do-SWZ-oswiadczenie-skladne-na-podst.-art.-125-ust.-1-Pzp-1Pobierz

Zalacznik-nr-3-do-SWZ-oswiadczenie-skladane-na-podst.-art.-125-ust.-5-Pzp-1Pobierz

Zalacznik-nr-4-do-SWZPobierz

Zalacznik-nr-5-do-SWZ-oswiadczenie-skladane-na-podst.-art.-117-ust.-4-Pzp-1Pobierz

Zalacznik-nr-6-do-SWZ-grupa-kapitalowa-1Pobierz

Zalacznik-nr-7-do-SWZ-oswiadczenie-dot.-kwalifikacjiPobierz

Zalacznik-nr-8-do-SWZ-oswiadczenie-o-aktualnosci-podstaw-wykluczeniaPobierz

Zalacznik-nr-9-do-SWZ-wykaz-podwykonawcowPobierz

Zalacznik-nr-10-do-SWZ-wzor-umowyPobierz

Zalacznik-nr-11-do-SWZPobierz

Zalacznik-nr-12-do-SWZPobierz

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy stworzenia strony www.  – zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zalacznik-nr-1_2-FORMULARZ-OFERTY-2.2023r.Pobierz

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA:

scan_20010101103349Pobierz

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Termin składania ofert

2022-12-05

Data opublikowania ogłoszenia

2022-11-25

Data ostatniej zmiany

2022-11-25

Planowany termin podpisania umowy

2022-12

Powstaje w kontekście projektu

RPMP.09.02.02-12-0495/19 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce

Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu zaakceptowanego przez strony i sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawnych …