loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Termin składania ofert

2022-12-05

Data opublikowania ogłoszenia

2022-11-25

Data ostatniej zmiany

2022-11-25

Planowany termin podpisania umowy

2022-12

Powstaje w kontekście projektu

RPMP.09.02.02-12-0495/19 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce

Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu zaakceptowanego przez strony i sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawnych …

PCPR Wieliczka logo

Znak Sprawy: III-MJ-ZP.271-1-22/454/22                                    

                                                                                                          Wieliczka, 25.03.2022r.

Zamawiający:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczceul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczkae-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.plwww.pcpr-wieliczka.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA …

Wieliczka, dn. 18 marzec 2021 r.

IV-J.K.-ZP.271-6/20-o/2021

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku – zgodnie z pkt. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznegooraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

W związku z realizowanym przez Powiat Wielicki – Powiatowe Centrum …

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku – zgodnie z pkt. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DO POBRANIA TUTAJ!PLIKU TEKSTOWY DO EDYCJI KLIKNIJ …

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Zwracamy się z prośba o przedstawienie w terminie do 22 lutego 2021 roku swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia.Kod CPV:32321200-1 – Urządzenia audiowizualne51314000-6 – Usługi instalowania urządzeń wideo

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA DO POBRANIA TUTAJ!

TREŚĆ W PLIKU DO EDYCJI POBIERZ TUTAJ!

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Znak sprawy: V-AS-ZP.271-9-20/ 2431 /2020

Zamawiający:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczceul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczkatel. 12 288 02 20, 730 199 952e mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.plwww.pcpr-wieliczka.plNIP: 683 17 84 220 , REGO N: 351 623 150

ZAPROSZENIEDOSKŁADANIA OFERT

(oznaczane dalej jako Zaproszenie)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOO WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 € PROWADZONEGO NA PODSTAWIEZARZĄDZENIA DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE …

Wieliczka 08.12.2020 r

V-AS-ZP.271-6-20/ 2317 /2020

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w zakresie części II Zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w zakresie części II Zamówienia na Dostawę sprzętu biurowego oraz komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzenie w Wieliczce.

CAŁA TREŚĆ PODPISANEGO OGŁOSZENIA DO POBRANIA TUTAJ!!!