PCPR Wieliczka logo

Zapytanie ofertowe: V- AS -ZP. 271-2-20/1432/2020na dostawę środków ochrony osobistej i płynu dezynfekcyjnego  na potrzeby Powiatu Wielickiego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z …

PCPR Wieliczka logo

Oszacowanie wartości zamówienia na usługę dostarczenia cateringu (zapewnienie serwisu kawowego w systemie ciągłym + przygotowanie i podawanie obiadu) dla uczestników projektu podczas spotkań (szkoleń/warsztatów) na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat Wielicki”

Oszacowanie wartości zamówienia

Cała treść do pobrania tutaj