PCPR Wieliczka logo

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatu Wielickiego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Znak sprawy:V-AS -ZP. 271-1-20/ 1416/2020

Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r …

PCPR Wieliczka logo

Znak sprawy: AFR-Szac-271-1-20/1246/2020. W związku z koniecznością oszacowania wartości planowanego do przeprowadzenia zamówienia na: przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat Wielicki” nr POWR.04.01.00-00-D206/17, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce           (32-020 Wieliczka ul. Sienkiewicza 13), zwraca się z uprzejma prośbą do …

PCPR Wieliczka logo

Informacja o unieważnieniu postępowania do zapytania ofertowego nr 3/A.O.N./2020 na realizację usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w programie “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje o unieważnieniu postępowania: Na realizację usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w programie “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020r., ze względu na fakt, że …