Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

KLIKNIJ ABY POBRAĆ RAPORT!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony  https://pcpr-wieliczka.pl 

Dane teleadresowe jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
Ul. Sienkiewicza 13
32-020 Wieliczka

Numer telefonu: +48 12 288-02-20
Email: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-09
Strona internetowe jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

  1. Zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23
  2. Zamieszczone na stronie informacje publiczne w postaci załączników są częściowo w formie skanów


Ułatwienia na stronie pcpr-wieliczka.pl

Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: ANNA FRONT 
e-mail: a.front@pcpr-wieliczka.pl 
Telefon: 12 288 02 20

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Wejście do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce znajduje się   od strony ul. Sienkiewicza.  Do budynku prowadzi 6 schodów,  wzdłuż  których po lewej stronie zamontowano   poręcz. W budynku nie ma windy,  a brak  pochylni  i platformy uniemożliwia  wejście do niego osobom poruszającym się na wózkach. Po lewej stronie przed wejściem do budynku na wysokości dogodnej  dla osób  na wózkach  zamontowany jest dzwonek.  W przypadku konieczności załatwienia sprawy przez taką osobę po jego naciśnięciu pojawi się  pracownik, do obowiązku którego będzie należała obsługa klienta.  Na parterze budynku  znajduje się Dziennik Podawczy.

Drogi ewakuacyjne w budynku są odpowiednio oznakowane. Pierwszy i ostatni stopień schodów oznakowany jest taśmą w kolorze czarno-żółtym.

Za budynkiem znajduje się parking dla samochodów. Z boku budynkujest  wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek  nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Osoby głuchonieme oraz niesłyszące mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania swoich spraw w placówce.

Zgodnie z obowiązującą ustawą z  dnia 19 sierpnia 2011 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1824 z późn. zm.) – osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w placówce).

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

– epuap: /PCPR-WIELICZKA/domyslna

– na adres e-mail : sekretariat@pcpr-wieliczka.pl   

– faksem na nr : 12 288 02 20

– drogą pocztową na adres : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Ul. Sienkiewicza 13

– osobiście w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

Osoby niepełnosprawne mogą kontaktować się z Urzędem przy wykorzystaniu epuap: /PCPR-WIELICZKA/domyslna, poczty e-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl, telefonicznie: 12 288 02 20, faksem na nr 12 288 02 20 lub za pomocą poczty tradycyjnej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Ul. Sienkiewicza 13