I Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

II Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności


Wstęp deklaracji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej www zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
ul. Niepołomska 26 G, 32-020 Wieliczka

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-07

Strona www jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1.Zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23.

2.Zamieszczone na stronie informacje publiczne w postaci załączników są częściowo w formie skanów.


Ułatwienia na stronie

Strony stowrzona zagodnie z WCAG 2.1 i posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: ANNA FRONT 
e-mail: a.front@pcpr-wieliczka.pl 
Telefon: 122880220

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek PCPR w Wieliczce, ul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczka

 • wejście do budynku dostosowane jest do osób niepełnosprawnych, usytuowane bezpośrednio na poziomie chodnika
 • parking przy budynku jest ogólnodostępny, są wydzielone 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych
 • w budynku znajduje się winda
 • przy wejściu znajduje się tablica informacyjna w alfabecie Braille’a oraz oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabo widzących
 • obsługa osób niepełnosprawnych w tym na wózkach odbywa się na parterze budynku
 • WC dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
 • korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym
 • nie ma pętli indukcyjnej

Osoby głuchonieme oraz niesłyszące mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania swoich spraw w placówce.

Zgodnie z obowiązującą ustawą z  dnia 19 sierpnia 2011 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1824 z późn. zm.) – osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w placówce).

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

– epuap: /PCPR-WIELICZKA/domyslna

– na adres e-mail : sekretariat@pcpr-wieliczka.pl   

– faksem na nr : 12 288 02 20

– drogą pocztową na adres : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Niepołomska 26 G

– osobiście w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

Osoby niepełnosprawne mogą kontaktować się z Urzędem przy wykorzystaniu epuap: /PCPR-WIELICZKA/domyslna, poczty e-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl, telefonicznie: 12 288 02 20, faksem na nr 12 288 02 20 lub za pomocą poczty tradycyjnej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Niepołomska 26 G, 32-020 Wieliczka