Faustyna SzelągKierownik działu ds. pieczy zastępczej, pedagog
Tel. 795 556 925; 12/ 288-02-20, wewnętrzny: 109
e-mail: f.szelag@pcpr-wieliczka.p
l
Eliza Winiarska-Kawala
Tel. 12/ 288-02-20, wewnętrzny:
e-mail: e.kawala@pcpr-wieliczka.pl
Natalia KocołKoordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Tel. 534-853-902, wewnętrzny: 212
e-mail: n.kocol@pcpr-wieliczka.pl
Aneta KlasaKoordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Tel. 12/ 288-02-20, wewnętrzny 211
e-mail: a.klasa@pcpr-wieliczka.pl
Angelika BurtanKoordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Tel. 536 822 118
; 12/ 288-02-20, wewnętrzny: 211
e-mail: a.burtan@pcpr-wieliczka.pl
Małgorzata KoladKoordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Tel. 12/ 288-02-20, wewnętrzny: 212
e-mail:
m.kolad@pcpr-wieliczka.pl
Gabriela WolskaKoordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Tel. 12/ 288-02-20, wewnętrzny 109
e-mail: g.wolska@pcpr-wieliczka.pl
Fatima BarwińskaKoordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Tel. 12/ 288-02-20, wewnętrzny
e-mail: f.barwinska@pcpr-wieliczka.pl
Katarzyna SasinPsycholog
Tel. 12/ 288-02-20, wewnętrzny: 107
e-mail:
piecza.psycholog@pcpr-wieliczka.pl

tel. 730 201 652, 12 288 02 20

e-mail: piecza@pcpr-wieliczka.pl


„Rodzina jako podstawowa komórka społeczna jest najważniejszym środowiskiem dla wychowującego się w niej dziecka bo jako pierwsza, modeluje całokształt jego osobowości, system wartości i w konsekwencji stanowi o jakości jego przyszłego życia w stopniu największym.
Sprawowanie władzy rodzicielskiej polega na opiece i wychowaniu dziecka, na dbałości o jego prawidłowy rozwój społeczny, edukację i zdrowie. Rodzice mają więc obowiązek w szczególności chronić interes dziecka oraz realizować w praktyce zasadę jego dobra.
Dzieci pozbawione należnej im opieki ze strony rodziców biologicznych trafiają jednak do rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych.


W większości przypadków pobyt dzieci w pieczy zastępczej ma charakter permanentny choć z założenia, powinien być tylko stanem przejściowym. Gdy rodzice biologiczni nie czynią odpowiednich starań i nie wykazują zaangażowania aby odzyskać prawa o odzyskanie opieki nad potomstwem, zadaniem systemu pieczy zastępczej jest stworzenie tym dzieciom jak najlepszych, uwzględniających ich godność i prawa warunków do życia. System pieczy zastępczej to system zintegrowanych działań osób i instytucji mających właśnie na celu zapewnienie należnej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce – Organizator Pieczy Zastępczej w Powiecie Wielickim realizuje zadania na rzecz dziecka i rodziny zapewniając opiekę i ochronę małoletnim których dobro i bezpieczeństwo zostało zagrożone wskutek dysfunkcyjności środowiska rodzinnego.


Funkcjonujący w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Dział ds. Pieczy Zastępczej odpowiada za realizację zadań znajdujących się w kompetencji Powiatu, które określone są w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2020 poz.821 tj.). Realizacja tych zadań wymaga zaangażowania osób i podmiotów zajmujących się ustawowo zagadnieniami pieczy zastępczej ponieważ problemy występujące w rodzinach są złożone i wymagają interdyscyplinarnej współpracy. Sąd Rodzinny, Ośrodki Pomocy Społecznej- Asystenci Rodziny, Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Wydziały Edukacji, Policja, Prokuratura, Służba Zdrowia to instytucje które współpracują z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a ich opinie mają istotne znaczenie w tworzeniu planów pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.


Dział ds. Pieczy Zastępczej obejmuje wsparciem merytorycznym funkcjonujące już rodziny zastępcze organizując szkolenia, warsztaty i Grupy Wsparcia dla rodzin zastępczych. Prowadzi także ustawiczny nabór rodzin do pełnienia funkcji rodziny zastępczej celem utrzymania poziomu bazy rodzin, która zabezpieczy potrzeby wynikające z sukcesywnie wydawanych Postanowień Sądowych o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. Prowadzi procedury kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, organizuje szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz podnosi kompetencje funkcjonujących już rodzin zastępczych poprzez zapewnianie im szkoleń tematycznych.
Każda rodzina zastępcza korzysta ze wsparcia przydzielonego jej koordynatora rodziny lub specjalisty ds. pracy z rodziną, który monitoruje funkcjonowanie rodziny i wspiera proces opiekuńczo-wychowawczy umieszczonego w niej dziecka.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce oferuje poradnictwo, wsparcie psychologiczne i terapię dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Zapewnia również pomoc prawną osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.

W ramach literatury przedmiotu, osoby zainteresowane mogą korzystać z biblioteki Działu ds. Pieczy Zastępczej i zgromadzonych w niej woluminów o tematyce rozwoju psychologii i wychowania dziecka.

Rodzinom zastępczym przysługują świadczenia obligatoryjne i fakultatywne związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej oraz z pobytem dziecka w pieczy zastępczej.
Obsługę świadczeń finansowych prowadzi Dział I. ds. Pomocy Instytucjonalnej PCPR w Wieliczce.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zapraszamy na spotkania informacyjne do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.”


I. RODZINNA PIECZA  ZASTĘPCZA:

 • Umieszczanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
 • Rodzina zastępcza – pojęcia i podział.
 • Wsparcie Rodzin Zastępczych.
 • Grupy Wsparcia dla Rodzin Zastępczych – Harmonogram.
 • Świadczenie finansowe dla rodzin zastępczych.
 • Zasady udzielania świadczeń fakultatywnych.
 • Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji  rodziny zastępczej.
 • Szkolenia dla funkcjonujących rodzin zastępczych.
 • Promocja rodzicielstwa zastępczego.
 • Biblioteka Działu ds. Pieczy Zastępczej – Bezpłatna wypożyczalnia literatury.

II. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

 • Umieszczanie w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych.
 • Informacja dla osób usamodzielnianych opuszczających w DPS, DSM, MOS, MOW, SOSW, SOW, ZP.
 • Informacja dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek piekuńczo wychowawczych.

III. PROJEKTY I PROGRAMY:

 • Projekt „Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w okresie Covid-19.” Informacja o projekcie.
 • Program „Dobry Start”.

IV. Archiwum

V. Druki do pobrania.