Jolanta GondekKierownik Działu ds. pomocy instytucjonalnej i przeciwdziałania przemocy
tel. 730 201 681, 12 288-02-20 wewnętrzny: 106
e-mail: j.gondek@pcpr-wieliczka.pl
Anna PtakPracownik socjalny
tel. 12 288-02-20 wewnętrzny: 206
e-mail: a.ptak@pcpr-wieliczka.pl
Iwona SuderStarszy pracownik socjalny
tel. 12 288-02-20 wewnętrzny: 208
e-mail: i.suder@pcpr-wieliczka.pl
Ilona WłodarzSpecjalista pracy socjalnej
tel. 795 530 407; 12 288-02-20 wewnętrzny: 108
e-mail: i.wlodarz@pcpr-wieliczka.pl

tel. 12 288-02-20
e-mail: wipp@pcpr-wieliczka.pl

Realizowane zadania:

 • prowadzenie postępowań w sprawie o umieszczenie w ponadgminnych domach pomocy społecznej, na podstawie decyzji kierującej wydanej przez właściwy ośrodek pomocy społecznej,
 • prowadzenie postępowań w sprawie skierowania do ponadgminnych środowiskowych domów samopomocy, na podstawie dokumentacji przekazanej przez właściwy ośrodek pomocy społecznej,
 • udzielanie pomocy repatriantom, na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji,
 • realizacja wypłat świadczeń pieniężnych dla osób posiadających Kartę Polaka oraz decyzję Wojewody Małopolskiego przyznającą świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka,
 • udzielanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 • ustalanie prawa do świadczeń pieniężnych przysługujących na dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, w tym dodatku wychowawczego, na podstawie ustawy dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustalanie prawa do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej, na podstawie ustawy dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustalanie prawa do świadczenia pieniężnego w ramach programu rządowego „Dobry Start” dla dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dla osób usamodzielnianych, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”,
 • ustalanie opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • pomoc na usamodzielnienie, w tym na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności pieczę zastępczą – na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomoc na usamodzielnienie w tym na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla osób pełnoletnich opuszczających domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 • zawieranie umów o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, w tym zawodowej specjalistycznej i pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, na podstawie na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • zawieranie porozumień pomiędzy powiatami w sprawie przyjęcia dziecka do pieczy zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • realizacja programów oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Informacje o funkcjonujących na terenie Powiatu Wielickiego ponadgminnych domach pomocy społecznej   i środowiskowych domach samopomocy:

Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Biskupice 5, 32-020 Wieliczka
tel. 12 250-76-77

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach przeznaczony dla 60 osób w podeszłym wieku i 15 osób przewlekle somatycznie chorych


Dom Pomocy Społecznej Fundacji L’Arche

Śledziejowice 83, 32-020 Wieliczka
tel. 12 288-24-71

Dom Pomocy Społecznej w Śledziejowicach przeznaczony dla 15 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.


Dom Pomocy Społecznej Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”

Grabie 28, 32-002 Węgrzce Wielkie
tel. 12 278-55-65

Dom Pomocy Społecznej w Grabiu przeznaczony dla 39 osób  przewlekle somatycznie chorych.


Dom Pomocy Społecznej

Sułków 278, 32-020 Wieliczka
tel. 12 250-03-61

Dom Pomocy Społecznej w Sułkowie przeznaczony dla 60 osób  dla osób przewlekle psychicznie chorych.


Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro dziecka” w Brzeziu

Brzezie 338, 32-014 Brzezie
tel. 12 284 1198

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzeziu typu A, B, C przeznaczony dla 37 osób przewlekle psychicznie chorych, z niepełnosprawnością intelektualną oraz  wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w tym dla 10 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu.


Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji L’Arche w Śledziejowicach

Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka
tel. 12 288 24 71

Środowiskowy Dom Samopomocy w Śledziejowicach typu B, C przeznaczony dla 24 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w tym dla 14 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu.  Pełnomocnik ds. Domów Pomocy Społecznej:
Henryk Gawor – Wicestarosta Wielicki


Sygnały o wystąpieniu nieprawidłowości w domach pomocy społecznej lub
podejrzenia o nich można całodobowo zgłaszać pod numerami telefonu:

 • Poniedziałek-piątek w godzinach 7:30 – 15:30
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
  tel. 012 288-02-20
 • Poniedziałek -piątek w godzinach 15:30 – 7:30 oraz soboty,
  niedziele i święta
  Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  tel. 12 278-20-22