Człowiek najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy: “KROK W PRZYSZŁOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że w okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2015r. realizuje projekt systemowy w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Krok w przyszłość” zakłada realizację trzech ścieżek reintegracji społeczno-zawodowej skierowanych do następujących grup odbiorców:
a) kobiet sprawujących opieką nad osobami zależnymi;
b) osób niepełnosprawnych;
c) osób z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub dotkniętych kryzysem w rodzinie;
Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące kryteria:
a) kobiety i mężczyni zagrożeni wykluczeniem społecznym, korzystający ze wsparcia systemu pomocy społecznej,
b) w wieku aktywności zawodowej między 15 a 64 rokiem życia,
c) nieaktywni zawodowo i bezrobotni.

Udział w Projekcie pozwoli na podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych.
Projekt obejmuje kształtowanie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, podnoszenie kompetencji życiowych w tym opiekuńczo-wychowawczych, kształtowanie umiejętności dbania o własny wizerunek, aktywnego poszukiwania pracy, rozwijania umiejętności integracyjno-adaptacyjnych. W ramach projektu realizowane są między innymi następujące formy wsparcia:
trening umiejętności i kompetencji społecznych; szkoła dla rodziców;
grupowy warsztat psychologiczny;
warsztat terapeutyczno – cochingowy;
trening pracy z doradcą zawodowym;
zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe;
dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego;
dofinansowanie m.in. do kursów zawodowych, kursu prawa jazdy, kursu nauki języka obcego, sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego;
opieka godzinowa dla osób zależnych;
poprawa wizerunku (voucher);
dofinansowanie przejazdów na zajęcia;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wieliczka, ul. Daniłowicza 12, tel. (0-12) 288-02-20