Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

W dniu 12 października 2022r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisał z Powiatem Wielickim Umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Ministerstwo rodziny i Polityki Społecznej  pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów instytucjonalizacji usług społecznych”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość grantu wynosi 2 362 000,00 PLN z czego ze środków europejskich 1990 693,60 PLN  co stanowi 84,28% wartości projektu.

Termin realizacji grantu: 31.08.2023 r.

Główne działania  zaplanowane do realizacji  w ramach grantu:

Powołanie Zespołu koordynującego ds. opracowania Indywidualnego Planu Instytucjonalizacji Usług Społecznych . Głównym i podstawowym działaniem będzie opracowanie diagnozy potrzeb lokalnej społeczności objętej plan instytucjonalizacji. 

Utworzenie koordynatora usług społecznych który  pozwoli na łatwy dostęp mieszkańca Powiatu  do  informacji o możliwościach wsparcia jakie może otrzymać . 

Mieszkańcy powiatu zagrożeni umieszczeniem w opiece instytucjonalnej będą mogli korzystać z pakietu usług  wspierających ich w codziennym funkcjonowaniu jak najbliżej środowiska lokalnego w małych formach – mieszkaniach wspomaganych.

Utworzenie centrum wolontariatu i opieki wytchnieniowej  – wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w godzeniu opieki nad członkiem rodziny i zaspakajaniem własnych potrzeb.

Utworzenie ( zakup, wyposażenie) 2 mieszkań wspomaganych z koszykiem usług adekwatnym dla danego mieszkańca –  dla osób z niepełnosprawnościami, przewlekle lub psychicznie chorych lub opuszczających pieczę zastępczą, zagrożonych umieszczeniem w opiece instytucjonalnej.

Wsparcie opiekunów osób zależnych – opieka wytchnieniowa całodobowa w miejscu zamieszkania, szkolenia wspierająco-edukacyjnie dla opiekunów .

„Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”