loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Realizowany projekt w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT,  Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ma na celu uruchomienie całodobowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, dzięki  któremu możliwe będzie zapewnienie  od 1 stycznia 2021 roku dostępności do usług społecznych, świadczonych dla osób zagrożonych kryzysem lub w kryzysie, dla których miejscem zamieszkania jest Powiat  Wielicki.

Siedzibą jego będzie budowane obecnie Centrum Wsparcia Społecznego, w którym znajdzie się również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zespół Orzekania   o Niepełnosprawności oraz  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego.   

W ramach realizacji projektu zostanie wyposażony Ośrodek Iinterwencji Kryzysowej,              w którym będą realizowane następujące działania:

 • diagnoza stanu klienta i stopnia zagrożenia jego równowagi psychicznej oraz  zdrowia i życia,
 • ustalenie planu pomocy i jego realizatorów,
 • natychmiastowe udzielenie specjalistycznej, interdyscyplinarnej pomocy              w szczególności pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, poradnictwa socjalnego, mającej na celu przywrócenie równowagi psychospołecznej osoby pozostającej w kryzysie,
 • zapewnienie dostępu do miejsc czasowego schronienia,
 • profilaktykę kryzysu tj.  działania pre-interwencyjne, w tym działania informacyjne o proponowanej ofercie, adresowane do osób i rodzin dotkniętych problemami           i sytuacjami kryzysowymi, instytucji i organizacji istotnych dla kompleksowości oferty wsparcia, mieszkańców danego terenu, działania post-interwencyjne.

W ofercie Ośrodka Interwencji Kryzysowej znajdzie się między innymi:

 • całodobowy dyżur telefoniczny pod numerem alarmowym OIK (w tym monitoring poczty elektronicznej oraz komunikacja za pośrednictwem komunikatorów                w Internecie – w szczególności dla osób niepełnosprawnych),
 • pobyt całodobowy, w ramach realizacji zadań interwencji kryzysowej,
 • możliwość realizacji całodobowo usług pomocowych,  
 • poradnictwo psychologiczne – jest formą wsparcia umożliwiającą szybkie skonsultowanie się ze specjalistą i podjęcie odpowiednich działań;
 • terapia grupową – forma pomocy ukierunkowana na tworzenie sieci pomocy osób o podobnym problemie, skierowana  do osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci zmagających się z problemami o podobnym podłożu,
 • terapia uzależnień dorosłych i dzieci,
 • grupy wsparcia  dla  ofiar przemocy, rodziców dzieci niepełnosprawnych, osób niepełnosprawnych oraz rodziców biologicznych w zakresie podnoszenia kompetencji rodzicielskich  oraz osób w kryzysie związanym z żałobą,

Łączna wartość projektu wynosi 2 734 243,02 zł w tym dofinansowanie 2 535 193,02 zł
(92,72% kosztów kwalifikowanych projektu).

Realizatorami projektu są: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce oraz Starostwo Powiatowe w Wieliczce w zakresie prac wyposażeniowych OIK.