Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania:
  1. Własne Powiatu Wielickiego dotyczące: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania osób niepełnosprawnych,
  2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania osób niepełnosprawnych,
  3. Publiczne należące do właściwości innych jednostek lokalnego samorządu terytorialnego przejętych do realizacji przez Powiat Wielicki w drodze stosownych porozumień dotyczących pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania osób niepełnosprawnych,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce na mocy Zarządzenia nr 67/11 Starosty Wielickiego z dnia 20 grudnia 2011r. jest również  Organizatorem Pieczy Zastępczej w Powiecie Wielickim.

Dużym osiągnięciem działalności PCPR, jest rozbudowana sieć całodobowych i dziennych placówek, z pomocy których mogą skorzystać osoby stare, niepełnosprawne oraz samotne lub ich rodziny. Na zlecenie Powiatu  Wielickiego   prowadzone są  cztery domy pomocy społecznej, łącznie dla 186 mieszkańców, dwa środowiskowe domy samopomocy i dwa warsztaty terapii zajęciowej łącznie dla 125 uczestników.

PCPR realizuje również programy celowe adresowane do osób niepełnosprawnych, finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jednym z priorytetów działań podejmowanych przez Centrum, jest  również zapewnienie adekwatnych do wieku i potrzeb, warunków rozwoju i wychowania  dzieciom, które ze względu na  niewydolność wychowawczą swoich rodziców nie mogą pozostać w swoim naturalnym środowisku. Dlatego też za duży sukces należy uznać ciągły rozwój w Naszym Powiecie zastępczych form opieki, a szczególnie rodzinnej opieki zastępczej. Dzięki posiadanej bazie rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych w tym pogotowi rodzinnych, rodzin specjalistycznych i rodzin długoterminowych, jesteśmy w stanie zapewnić  dzieciom miejsce na terenie Powiatu Wielickiego, co w znacznym stopniu ogranicza traumatyczne przeżycia dziecka, związane ze zmianą środowiska wychowawczego. Zastępcze formy opieki to również dwie placówki opiekuńczo wychowawcze, w Pawlikowicach i w Kłaju.  Na uwagę zasługuje fakt, że Powiat Wielicki jest jednym  z niewielu Powiatów, które zleciły prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. W pięciu tego typu placówka z zajęć korzysta 148 dzieci.

Dodatkowo w strukturze organizacyjnej PCPR funkcjonuje  Punkt Interwencji Kryzysowej, którego zadaniem jest wspieranie osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych poprzez udzielanie bezzwłocznej, kompleksowej pomocy specjalistycznej osobom tego potrzebującym, w tym rodzinom niewydolnym wychowawczo w przezwyciężaniu problemów opiekuńczo wychowawczych, niwelowaniu deficytów i zaniedbań, przeciwdziałaniu zjawiskom patogennym oraz oddziaływaniu w utrzymaniu dziecka w jego rodzinie naturalnej.