PCPRd

UWAGA!!!

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

został przeniesiony na ul. Sikorskiego 5

Tel. 12 291 31 79,   730 201 652

Adres do korespondencji z Zespołem  ds. Pieczy Zastępczej pozostaje bez zmian
ul. Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka

.

.Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza do składania ofert:

.

.

.
.

..

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi diagnozy w zakresie psychologicznym Uczestników Projektu „Krok do aktywności”.

.

...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi diagnozy w zakresie doradztwa zawodowego Uczestników Projektu „Krok do aktywności”.

.

...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce w związku z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-20120, projektu pt.” Krok do aktywności” zaprasza do składania ofert na stanowisko:

specjalisty pracy z rodziną – specjalisty do spraw reintegracji

.

...

.

.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce realizuje projekt „Krok do aktywności”. Jest on skierowany do osób niepełnosprawnych w wieku 15-64 lata, które zamieszkują na terenie Powiatu Wielickiego i są nieaktywne oraz bierne zawodowo lub wychowanków pieczy zastępczej i osób usamodzielnianych po opuszczeniu pieczy zastępczej.

Podstawowym celem projektu jest jest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 osób zamieszkałych na terenie powiatu wielickiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w latach 2016-2018. W ramach projektu zostaną zrealizowane indywidualne diagnozy potrzeb uczestników projektu, będące podstawą do opracowania ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika. Dla uczestników będą realizowane różne formy aktywizacji wynikające z diagnozy potrzeb. W ramach aktywizacji społecznej będzie realizowany trening kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne oraz inne elementy. Uczestnicy będą kierowani na podstawie diagnozy na działania aktywnej integracji o charakterze zawodowy , a także usługi specjalistyczne w tym o charakterze zdrowotnym. W ramach zadania będzie świadczona również praca socjalna.

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu to: 15 osób, które uzyska kwalifikacje po opuszczeniu projektu, 9 osób poszukujących pracy po opuszczeniu projektu i  6 osób pracujących po opuszczeniu projektu.

Projekt "Krok do aktywności" o numerze RPMP.09.01.01-12-0011/15 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej nr 9 Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja –projekty konkursowe wyłącznie dla ops/pcpr. Łączna wartość projektu wynosi 801460,68 zł w tym dofinansowanie 681241,58 zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu). 

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Krok do aktywności” (kliknij tutaj)
...

..


.

.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce,
Zespół ds. Pieczy Zastępczej
zaprasza do składania ofert na stanowisko
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

.

..

.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
ogłasza nabór na stanowisko psychologa w Punkcie Interwencji Kryzysowej

.

..

.

Fundacja L’ARCHE poszukuje:

- TRENERA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

- ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

.
.

..

..

.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że nie prowadzi żadnej zbiórki artykułów szkolnych, książek, zabawek na rzecz dzieci pozostających pod jego opieką i nie współpracuje z firmą "MAM Marzenie" Sp. z o.o. w Organizacji.

.

...

.

„Program wyrównywania różnic między regionami III” 2016r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje o możliwości przystąpienia do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następujących obszarach:

.

..

.

„AKTYWNY SAMORZĄD”
2016r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku, zgodnie z którym w roku 2016 realizowane będą następujące zadania....

.

..

.

Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Kłaju

WOLNE MIEJSCA

.

.

...

.

.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce dysponuje jeszcze środkami PFRON na realizację dofinansowań do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Wszystkie uprawnione osoby, które dokonały w roku bieżącym zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych np. pieluchomajtek, aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, protez, zapraszamy do niezwłocznego składania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Daniłowicza 12.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 288 34 80 w poniedziałki od godz. 7:30 do 17:00, wtorki-piątki od 7:30 do 15:30.

.

.

..


Informacja o wolnych miejscach
Domu Dziecka w Pawlikowicach


.

..

..

.j

UWAGA STUDENCI! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II. Wnioski należy składać do 10 października 2015r.

.

.

.

..

.

Całodobowe wsparcie psychologiczne

.

.....

.

.

Nabór kandydatów z terenu Powiatu Wielickiego gotowych stworzyć jedną z form opieki zastępczej dla dzieci...

.

.

..

.

Poszukujemy osób chętnych do pomocy w formie wolontariatu lub opieki pielęgniarskiej...

.

.
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym ”Kawałek Nieba” zwraca się z prośbą o pomoc dla rodziny Minczak z Dąbrowy:
powrót